Privacyverklaring

 

De Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners (hierna te noemen: NVVBS), statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd: Mijlweg 7 te Vianen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55406084.

De NVVBS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals benoemd in deze privacy verklaring.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt
De (persoons)gegevens die de NVVBS verwerkt betreffen:

  • Bedrijfsgegevens
  • Naam-, adres-, woonplaatsgegevens
  • E-mailadressen behorende bij bovenstaande
  • Telefoonnummer(s)
  • Geboortedatum en plaats
  • Financiële gegevens, bestaande uit IBAN en tenaamstelling
  • Certificaten / diploma’s (om te voldoen aan het lidmaatschap eisen)

In geval hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is, kan het bijzondere (persoons)gegeven, het Burger Service Nummer (BSN) worden verwerkt.

Waarvoor worden de (persoons)gegevens verwerkt

Deze (persoons)gegevens worden verwerkt in het kader van een lidmaatschap en/of ten behoeve van de dienstverlening van de NVVBS in directe relatie tot het geven van informatie en/of de levering van producten en/of diensten. Ook worden (persoons)gegevens verwerkt als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst. De NVVBS zal (persoons)gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit voor de uitvoering voor de overeenkomst met de NVVBS noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verwerking binnen het geautomatiseerde betaalsysteem.

Hoe lang worden de (persoons)gegevens bewaard

De NVVBS bewaart (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. In geval van een lopend lidmaatschap worden gegevens in ieder geval bewaard gedurende het lidmaatschap. De NVVBS bewaart de (persoons)gegevens maximaal één (1) jaar nadat de relatie tussen de geregistreerde persoon met NVVBS is beëindigd. Uitzondering hierop zijn die gevallen waarin een langere bewaartermijn geldt op grond van wet- of regelgeving.

Gebruik van cookies of soortgelijke technieken

De NVVBS maakt geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken. Wel vindt er registratie plaats van de inlogactiviteiten binnen het digitale afgeschermde platform. (Community)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het recht bestaat om gegevens welke zijn verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kan een eerder gegeven toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens worden ingetrokken of kan er bezwaar tegen worden gemaakt. Ook bestaat het recht tot gegevensoverdracht (dataportabiliteit). Een dergelijk verzoek kan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de NVVBS. Dit kan ook per email; penningmeester@nvvbs.nl

Om er zeker van te zijn dat (persoons)gegevens aan de juiste persoon wordt verstrekt, dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden meegestuurd. U kunt in deze kopie uw foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan b.v. uw paspoort), nummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Op een dergelijk verzoek zal uiterlijk binnen drie weken inhoudelijk worden gereageerd.

Voor wat betreft de verwerking van (persoons)gegevens verwijst de NVVBS naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging van (persoons)gegevens

De NVVBS doet redelijkerwijs al het mogelijke de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang (hacken), ongewenste openbaarmaking (lekken) en foutieve verwerking te voorkomen. Mocht het gevoel ontstaan dat (persoons)gegevens onvoldoende zijn beveiligd en/of bestaat het vermoeden dat (persoons)gegevens zijn misbruikt, neemt u dan contact op met de NVVBS. Via penningmeester@nvvbs.nl

Utrecht, 20 januari 2019

Contact gegevens

Mijlweg 7 4131 PJ VIANEN Bestuur Contact  

Kwaliteitsmerk

Keurmerk