Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

NVVBS

De Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners (hierna te noemen: NVVBS), statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd: Mijlweg 7 te Vianen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55406084.

Leden
Meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen, welke door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten en voldoen aan de gestelde toelatingseisen. Onder het begrip leden wordt tevens verstaan; aspirant leden, welke eveneens aan de daartoe gestelde toelatingseisen hebben voldaan.

Contributie
De periodieke financiële bijdrage aan de vereniging.

Afnemer
Meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen welke tegen betaling gebruik maakt van diensten en/of producten van de NVVBS, zonder als lid van de NVVBS te kunnen worden aangemerkt.

Community
Digitaal platform van de NVVBS, welke tot doel heeft de doelstellingen van de NVVBS te ondersteunen en daarnaast diensten en/of producten aan te bieden. Tevens dient dit digitale platform als interactief kennisdelingsinstrument.

Artikel 2 – Doelstelling NVVBS

De NVVBS heeft zich als doel gesteld verdieping en kwaliteitsverbetering van het beroep van budgetcoach, schuldhulpverlener en budgetbeheerder te bieden. Daarnaast te komen tot een verdere profilering en onderscheiding van voornoemde beroepen. Het gebruik van de community is hierop gericht. Bezoekers van de community worden geacht slechts overeenkomstig deze doelstellingen te handelen en te communiceren.

Artikel 3 – Rechten en plichten leden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de leden als bedoeld in art. 1 onder b.
 2. Een lid verplicht zich tot betaling van het lidmaatschap aan de NVVBS, overeenkomstig de gestelde betalingsvoorwaarden. Niet tijdige betaling van de contributie kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap, dit naar oordeel van het bestuur van de NVVBS.
 3. Indien de contributie tijdig is voldaan, ontvangt het lid inloggegevens voor de online community van de NVVBS. Deze inloggegevens zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar. Het lid zorgt voor geheimhouding van de verkregen inloggegevens zodat misbruik wordt voorkomen.
 4. Het lid stemt ermee in dat (persoons)gegevens online zichtbaar zijn. Dit houdt in dat gegevens ook voor anderen dan personen verbonden aan de NVVBS zichtbaar zijn. Het lid heeft de mogelijkheid het eigen profiel aan te passen.
 5. Op de community wordt door de NVVBS producten en diensten aangeboden. De prijzen en tarieven genoemd op de website en/of gedaan via andere uitingen (b.v. mailings) zijn onder voorbehoud van programmeer- en/of typefouten.
 6. Indien een prijswijziging plaatsvindt nadat een bestelling door een lid is gedaan, heeft deze prijsverlaging of verhoging geen invloed op de reeds overeengekomen prijs.
 7. De NVVBS maakt gebruik van diverse betaalmogelijkheden. Dit varieert van betaling via facturen, automatische incasso, maar ook via elektronische betaalmogelijkheden .
 8. In geval er sprake is van factuurbetaling, wordt een betaaltermijn gehanteerd van dertig dagen na factuurdatum. Indien het lid verzuimt te betalen is de NVVBS gerechtigd over te gaan tot incassomaatregelen, waarbij de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op het lid zullen worden verhaald. Bovendien is de NVVBS in geval van verzuim gerechtigd haar verplichtingen in nakoming van de overeenkomst op te schorten.
 9. Het lid wordt geacht gebruik te maken van de producten en diensten van de NVVBS in de uitoefeningen van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit. Er bestaat dan ook geen recht op bedenktijd, herroeping of ontbinding van de overeenkomst. (Studie)materiaal kan derhalve niet tegen vergoeding worden geretourneerd.
 10. Intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrecht op studiemateriaal en/of andere digitale inhoud, blijven bij de rechthebbende en/of de NVVBS. Verspreiding van materiaal aan derden is dan ook niet toegestaan. Dit geldt ook voor verspreiding binnen de leden van de NVVBS. Ingeval van overtreding van deze bepaling geldt een boete van € 5000,- (zegge: vijfduizend euro), welke onmiddellijk opeisbaar is. Onverlet de mogelijkheid voor de NVVBS om ook overige geleden schade op het veroorzakende lid te kunnen verhalen.
  11.Van een lid mag worden verwacht dat de doelstellingen van de NVVBS worden nageleefd. Bovendien mag worden verwacht dat het lid zich op een juiste en integere wijze uitlaat binnen de community en ten overstaan  van derden. Op geen enkele wijze mag het beroep van professioneel budgetcoach, schuldhulpverlener en budgetbeheerder of aanpalende beroepsvormen in diskrediet worden gebracht. De door of namens de NVVBS gefaciliteerde digitale (interactieve) omgevingen mogen niet worden gebruikt voor commerciële activiteiten van een lid, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk vooraf door de NVVBS is aangegeven.
  12.Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan leiden tot sancties vanuit de NVVBS, dit naar oordeel van het bestuur van de NVVBS. Hieronder te verstaan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap en/of gebruik van aangeboden diensten en/of producten, zonder enige restitutie van gemaakte kosten. In geval van het ontstaan van schade als gevolg van het handelen door een lid, behoudt de NVVBS zich het recht voor deze op het veroorzakende lid te verhalen.

Artikel 4 – Rechten en plichten afnemer, niet zijnde een lid van de NVVBS

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op afnemers als bedoeld in art. 1 onder d.
 2. Een overeenkomst tussen NVVBS en een afnemer komt tot stand nadat alle gegevens in het aankoop en/of registratieproces zijn ingevuld en uitdrukkelijk akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Een overeenkomst met een afnemer kan zonder opgaaf van redenen door de NVVBS worden geweigerd.
 4. Indien afnemer van de diensten en/of producten van de NVVBS gebruikt maakt, in de hoedanigheid van een beroep en/of bedrijf, bestaat er geen recht op bedenktijd, herroeping of ontbinding van de overeenkomst. (Studie)materiaal kan derhalve niet tegen vergoeding worden geretourneerd.
 5. Tevens bestaat er geen recht op bedenktijd, herroeping of ontbinding van de overeenkomst indien er gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde E-learning en/of andere product en/of opleiding welke geheel of gedeeltelijk via een inlogfaciliteit beschikbaar wordt gesteld. En waarvan de inloggegevens zijn verstrekt.
 6. In alle andere gevallen waar het een cursus en/of opleiding betreft, hanteert de NVVBS de navolgende annuleringsvoorwaarden:
 • 100% teruggave bij annulering langer dan twee maanden voor de aanvangsdatum.
 • 50% teruggave bij minder dan twee maanden, maar méér dan één maand voor de aanvangsdatum.
 • het volledige bedrag wanneer de annulering plaatsvindt binnen één maand voor aanvang, of als afnemer niet verschijnt.
 1. Intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrecht op studiemateriaal en/of andere digitale inhoud, blijven bij de rechthebbende en/of de NVVBS. Verspreiding van materiaal aan derden is dan ook niet toegestaan. Ingeval van overtreding van deze bepaling geldt een boete van € 5000,- (zegge: vijfduizend euro), welke onmiddellijk opeisbaar is. Onverlet de mogelijkheid voor de NVVBS om ook overige geleden schade op de veroorzakende afnemer te kunnen verhalen.
 2. Van een afnemer mag worden verwacht dat hij/zij de doelstellingen van de NVVBS naleeft. Bovendien mag worden verwacht dat hij/zij zich op een juiste en integere wijze uitlaat binnen de community. De door of namens de NVVBS gefaciliteerde digitale (interactieve) omgevingen mogen niet worden gebruikt voor commerciële diensten van een afnemer, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk vooraf door de NVVBS is toegestaan.
 3. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan leiden tot sancties vanuit de NVVBS, dit naar oordeel van het bestuur van de NVVBS. Hieronder te verstaan onmiddellijke beëindiging van het gebruik van aangeboden diensten en/of producten, zonder enige restitutie van gemaakte kosten. In geval van het ontstaan van schade als gevolg van het handelen door een lid, behoudt de NVVBS zich het recht voor deze op de veroorzakende afnemer te verhalen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. De NVVBS is, met uitzondering van opzet en/of grove schuld aan de zijde van NVVBS, alleen aansprakelijk voor directe schade die uitsluitend en rechtstreeks het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, of een onrechtmatige daad, die niet het gevolg is van een overmacht situatie. Iedere aansprakelijkheid voor overige geleden schade, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade of gederfde winst of verlies van inkomsten, op welke wijze dan ook veroorzaakt en op welke wijze dan ook verband houdend met een contractuele relatie met NVVBS is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De NVVBS is eveneens niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van onjuiste, onvolledige inhoud van verstrekte (studie)materialen en/of andere digitale content.

Artikel 6 – Privacy

 1. In het kader van het lidmaatschap en/of het aanbieden van diensten en/of producten en/of overige werkzaamheden, worden door de NVVBS (persoons)gegevens verwerkt als bedoeld in de zin van art. 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna te noemen: AVG). NVVBS zal dit op een transparante en zorgvuldige wijze doen.
 2. NVVBS is in de zin van art. 4 lid 8 van de AVG aan te merken als verwerker. Gegevens welke door de NVVBS kunnen worden verwerkt, bestaan uit:
  a) Bedrijfsgegevens
  b) Naam-, adres-, woonplaatsgegevens
  c) E-mailadressen behorende bij bovenstaande
  d) Telefoonnummer(s)
  e) Geboortedatum en plaats
  f) Financiële gegevens, bestaande uit IBAN en tenaamstelling
  g) In geval hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is, het BSN nummer.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de uitvoering van de overeenkomst, zodat de NVVBS contact kan opnemen met betrekking tot betalingen, ingeval van nieuwe en/of aanvullende dienstverlening en de aanmaak van een persoonlijk inlogaccount.

 1. NVVBS verwerkt de persoonsgegevens slechts binnen de E.E.R. en verplicht zich de overige vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de privacy na te leven.
 2. Indien een persoon waarvan zijn/haar gegevens zijn verwerkt binnen de NVVBS gebruik wenst te maken van één van zijn wettelijke rechten, waaronder het recht op inzage, dan zal de NVVBS dit verzoek inwilligen. Vereiste is wel dat de betrokken persoon zijn verzoek schriftelijk of per email (penningmeester@nvvbs.nl) indient bij de NVVBS. Om er zeker van te zijn dat (persoons)gegevens aan de juiste persoon wordt verstrekt, dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden meegestuurd. U kunt in deze kopie uw foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan bijv. uw paspoort), nummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 3. De persoonsgegevens die de NVVBS verwerkt zullen geheim worden gehouden en niet worden verstrekt aan derden. Deze geheimhoudingsplicht is evenwel niet van toepassing indien de geregistreerde uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking aan met name genoemde derden of indien de NVVBS een wettelijke verplichting heeft de gegevens van geregistreerde te verstrekken aan derde(n).
 4. De NVVBS zal passende technische en beveiligingsmaatregelen treffen met betrekking tot de verwerking van (persoons)gegevens. Ondanks deze maatregelen kan NVVBS niet volledig instaan dat in alle omstandigheden sprake is van doeltreffende maatregelen. In geval van een dreiging en/of het daadwerkelijk doorbreken van de getroffen beveiligingsmaatregelen, zal NVVBS handelen overeenkomstig de meldplicht datalekken.

Artikel 7 – Overige

 1. Klachten ten aanzien van diensten en/of producten aangeboden door de NVVBS kunnen schriftelijk worden ingediend. Dit kan per post aan het bestuur van de NVVBS of via email op het adres klachten@nvvbs.nl .
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, waarbij het bestuur van de NVVBS aantoonbaar kennis van heeft genomen.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal worden getracht een redelijke oplossing te vinden. Het oordeel van bestuur van de NVVBS is hierin doorslaggevend.
 4. Op de rechtsverhouding tussen leden of afnemers is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland worden voorgelegd.

Utrecht, 20 januari 2019

Contact gegevens

Mijlweg 7
4131 PJ VIANEN

Bestuur
Contact

 

Kwaliteitsmerk

Keurmerk